Shigeru Ban : complete works, 1985-2010 /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Jodidio, Philip, 1954-
Tác giả khác: Ban, Shigeru, 1957-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
French
German
Được phát hành: Köln : Taschen, 2010.
Những chủ đề:

RIT - Shelves: Huge Books (Ritter Arena)

Chi tiết quỹ từ RIT - Shelves: Huge Books (Ritter Arena)
Số hiệu: NA1559.B26 A4 2010