Trích dẫn APA

Massett, S. C. (1863). "Drifting about"; or, What "Jeems Pipes, of Pipesville," saw-and-did. An autobiography by Stephen C. Massett. With many comic illustrations by Mullen. New-York: Carleton.

Trích dẫn kiểu Chicago

Massett, Stephen C. "Drifting About"; Or, What "Jeems Pipes, of Pipesville," Saw-and-did. An Autobiography By Stephen C. Massett. With Many Comic Illustrations By Mullen. New-York: Carleton, 1863.

Trích dẫn MLA

Massett, Stephen C. "Drifting About"; Or, What "Jeems Pipes, of Pipesville," Saw-and-did. An Autobiography By Stephen C. Massett. With Many Comic Illustrations By Mullen. New-York: Carleton, 1863.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.