"Drifting about"; or, What "Jeems Pipes, of Pipesville," saw-and-did. An autobiography by Stephen C. Massett. With many comic illustrations by Mullen

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Massett, Stephen C.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New-York : Carleton, 1863
Miêu tả
Mô tả vật lý:viii, [11]-371 pages : illustrations ; 20 cm