Notes on practical artillery / by R.M. Wynne.

Notes on practical artillery.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Wynne, R. M. active 1856.
Định dạng: Bản thảo Sách
Ngôn ngữ:English
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://usma.libwizard.com/f/Digital_Content_Request

https://usma.libwizard.com/f/Digital_Content_Request

West Point - Manuscripts

Chi tiết quỹ từ West Point - Manuscripts
Số hiệu: Wynne, R. M. (Richard Miles), active 1856