Guns, mortars & rockets /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ryan, J. W.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oxford ; New York : Brassey's Publishers, 1982.
Phiên bản:1st ed.
Loạt:Battlefield weapons systems & technology; v. 2.
Những chủ đề:

West Point - Circulating Books

Chi tiết quỹ từ West Point - Circulating Books
Số hiệu: UF520 .R9 1982