America then & now : great old photographs of America's life and times, and how those same scenes look today /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Cohen, David, 1955-, Wels, Susan.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: San Francisco : HarperCollins, [1992?]
Những chủ đề:

Siena - Oversize (First Floor)

Chi tiết quỹ từ Siena - Oversize (First Floor)
Số hiệu: E168 .A49 1992